Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt jegens de klant onderzoek te verrichten en/of een gedragstherapeutische behandeling in te stellen en/of adviezen te geven en/of diensten te verlenen ten behoeve van kat(ten) van die klant of katten(gedrag) in het algemeen.

Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake de uit te voeren therapie, alsmede een mogelijke interne opname van de betrokken patiënt(en).

Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant onderzoek verricht en/of een gedragstherapeutische behandeling instelt en/of adviezen geeft en/of andere diensten verleent m.b.t. het gedrag van katten.

Patiënt(en): Door klant ter behandeling aangeboden kat(ten) of groepen van katten, ten behoeve waarvan onderzoek wordt verricht en/of een gedragstherapeutische behandeling wordt ingesteld en/of adviezen worden gegeven en/of diensten worden verleend.

Klant: Eigenaar van de te behandelen kat, in wiens opdracht de kattengedragstherapeut een gedragstherapeutische behandeling instelt, adviezen geeft of andere diensten verleent m.b.t. het gedrag van katten. Of de organisatie of persoon in wiens opdracht de kattengedragstherapeut diensten verleent.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de kattengedragstherapeut is gesteld.

Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer (vervolg)afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.
 2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand, doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het verrichten van onderzoek en/of instellen van een gedragstherapeutische behandeling en/of geven van adviezen en/of verlenen van diensten m.b.t. kattengedrag.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van klant binden kattengedragstherapeut niet.
 4. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen klant en kattengedragstherapeut, als zowel klant als kattengedragstherapeut schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.
 5. Opname in het agenderingssysteem van kattengedragstherapeut geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

Artikel 3: Randvoorwaarden

 1. De kattengedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn/haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 2. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.
 3. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, patiënt, kattengedragstherapeut en omgeving.
 4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de kattengedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 5. Katten, die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
 6. De aanwezigheid van ziektes en/of mogelijk besmettelijke aandoeningen voor mens en/of dier bij één of meerdere van de dieren van klant dient indien bekend bij klant, voorafgaand aan het consult aan kattengedragstherapeut gemeld te worden. Indien pas na consult of ander bezoek van kattengedragstherapeut bekend wordt dat bij klant een ziekte of besmettelijke aandoening heerst, dient klant dit binnen 24 uur na bekend worden van dit feit te melden aan kattengedragstherapeut. Bij het overschrijden van deze termijn is klant verantwoordelijk voor mogelijke ziekte of schade bij mens of dier, veroorzaakt door het niet binnen de gestelde termijn op de hoogte stellen van de kattengedragstherapeut.

Artikel 4: (Overeenkomst van) opdracht

 1. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst van opdracht zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. De tussen de kattengedragstherapeut en de klant te sluiten overeenkomst van opdracht is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de kattengedragstherapeut schriftelijk of mondeling is bevestigd, dan wel wanneer de kattengedragstherapeut met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 3. De kattengedragstherapeut heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst van opdracht, ten aanzien van een aan hem/haar ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde, nader te specificeren, voorwaarden aan te nemen.
 4. De tussen de kattengedragstherapeut en de klant gesloten overeenkomst van opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van de kattengedragstherapeut tot het leveren van een gedegen en vakkundig advies. De kattengedragstherapeut voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.
 5. De kattengedragstherapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht gebruik te maken van derden.

Artikel 5: Contractperiode en beëindiging (overeenkomst van) opdracht

 1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 3. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van opdracht is mogelijk indien:
 • a. Patiënt overlijdt;
 • b. Klant dit uitdrukkelijk verzoekt;
 • c. Kattengedragstherapeut van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet, omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
 • d. Kattengedragstherapeut van mening is dat het vertrouwen tussen klant en kattengedragstherapeut in ernstige mate is verstoord;

4. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, indien:

 • a. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • b. Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • c. Wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
 • d. Wederpartij handelt in strijd met het recht;
 • e. Wederpartij overlijdt;

5. Indien de overeenkomst van opdracht voortijdig wordt beëindigd, dan zal de kattengedragstherapeut:

 • a. Indien de overeenkomst van opdracht op eenzijdig verzoek van de kattengedragstherapeut tussentijds wordt beëindigd alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en zijn motivatie aan de klant uiteenzetten, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is;
 • b. De overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening brengen, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de kattengedragstherapeut.

Artikel 6: Tarieven en betaling

 1. Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de kattengedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
 2. De kattengedragstherapeut stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn/haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden.
 3. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
 4. Betaling van de afgesproken vergoeding kan geschieden:
 • a. Voorafgaand aan consult en/of verrichten van onderzoek en/of geven van adviezen en/of verlenen van diensten door overschrijving van het te betalen bedrag op door kattengedragstherapeut aangegeven bankrekening;
 • b. Direct na afloop van consult à contant
 • c. Binnen 10 dagen na consult, waarbij administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien kattengedragstherapeut niets heeft gemeld over betaling, mag klant er vanuit gaan dat facturering na verlenen van diensten zal plaatsvinden en hier geen extra kosten aan verbonden zijn.

5. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling door debiteur zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.

6. Verzending van verslagen en andere zaken m.b.t. verricht onderzoek en/of instellen van een gedragstherapeutische behandeling en/of gegeven adviezen en/of andere verleende diensten ten behoeve van kat(ten) van die klant, vindt niet eerder plaats dan na ontvangst door kattengedragstherapeut van door debiteur te betalen vergoeding.

7. Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de kattengedragstherapeut in rekening worden gebracht voor de door de kattengedragstherapeut verrichte werkzaamheden.

8. Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden:

 • a. Indien klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de volledige betalingsverplichting in stand.
 • b. Bij een door kattengedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Reiskosten tellen niet mee voor de berekening van deze 25%.
 • c. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

Indien kattengedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 50,00 (vijftig euro).

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
 3. Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
 4. Het sluiten van een (overeenkomst van) opdracht , laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van klant en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

Artikel 8: Klachten

 1. De Cliënt is verplicht om de door de kattengedragstherapeut te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, schriftelijk aan de kattengedragstherapeut te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de kattengedragstherapeut ter zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
 2. Indien de kattengedragstherapeut de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de kattengedragstherapeut te allen tijde het recht om:
 • a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
 • b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de kattengedragstherapeut.

Artikel 9: Vertrouwensrelatie

 1. De kattengedragstherapeut zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen, voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De kattengedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

Artikel 10: Eigendom

 1. De kattengedragstherapeut behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld video opnamen die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De kattengedragstherapeut zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De klant kan op verzoek, tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
 2. De kattengedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
 3. Alle door de kattengedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11: Wetenschappelijk onderzoek

 1. De kattengedragstherapeut heeft het recht om verzamelde gegevens van de patiënt te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De kattengedragstherapeut zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten van opdracht tussen kattengedragstherapeut is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de kattengedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.
 3. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de kattengedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.
 4. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder gedragstherapeut ressorteert.