Disclaimer

Disclaimer, copyright en privacy
Het doel van deze website is je algemene informatie te geven. Voor een persoonlijk en op jouw situatie van toepassing zijnde advies verzoeken ik je contact met mij op te nemen.

Auteurs- en beeldrecht/copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katviseur. Copyrights van tekst en beeld berusten bij Katviseur.

Juridische aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor juistheid en volledigheid van informatie kan niet worden ingestaan. Katviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet toegankelijk zijn van informatie, onjuistheden in gegevens, verouderde informatie of het niet naar behoren functioneren van de website. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar websites, anders dan die van Katviseur dienen slechts ter informatie. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de inhoud en de vorm van deze sites. Wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie en de toegankelijkheid van de desbetreffende websites. Zonder vooraf verkregen toestemming van Katviseur is het niet toegestaan een hyperlink naar onze website op te nemen.

Algemene voorwaarden
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Toepasselijk recht
Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing. Indien wij persoonsgegevens van je verwerken, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruik van deze website betekent dat je notitie hebt genomen van bovenstaande en dat je bovenstaande accepteert.